Ohannes Ayvazovski ve Ermeni patrikhanesindeki 3 tablosu, Broşür

Ermeni

Efemera