Her Nevi Emlak ve Arazi Muamelatı İçün Dersaadet ve Taşra Kurrası ve Mahallatından Verilecek İlmühabere Mahsus Varakadır

Adana Livası, Adana Kazası Dahilindeki Bir Taşınmazın Ferağına (Devrine) İlişkin Büyük Boy ve Arkalı Önlü Muhtelif Fiskal ve Mühür İçeren İlmühaber. Düzenlenme Tarihi: 25 Kanun-u Evvel 1320 (7 Ocak 1905). Not: En Altta Yer Alan Çifte İmza Rumcadır.